Leveringsvoorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Plant Health Cure B.V. (KvK 17111287), gevestigd te Oisterwijk (Nederland) versie februari 2018

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”)
zijn, eenmaal overeengekomen, van toepassing op alle huidige en toekomstige
overeenkomsten en rechtshandelingen, waaronder in ieder geval begrepen
aanbiedingen, (ver)koopovereenkomsten en leveringen, inclusief die tot wederverkoop,
van alle producten (hierna: “Producten) en diensten (hierna: “Diensten) van Plant Health
Cure (hierna: “Verkoper”), met en/of aan de wederpartij (hierna: “Koper”).

1.2 Afwijking en/of uitsluiting en/of afstand van de Voorwaarden kan uitsluitend op grond
van een rechtsgeldig ondertekende, schriftelijke overeenkomst tussen Verkoper en
Koper.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Door Verkoper in welke vorm dan ook gedane prijsopgaven binden Verkoper niet, maar
vormen slechts een uitnodiging om een order te plaatsen.

2.2 Alle door Verkoper afgegeven prijsopgaven zijn herroepelijk en kunnen zonder
(voorafgaande) kennisgeving worden gewijzigd.

2.3 Orders zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon namens
Verkoper zijn aanvaard ('Bevestiging Verkoper').

2.4 Het is Verkoper te allen tijde toegestaan om zonder opgave van redenen een order te
weigeren.


3. INFORMATIE PRODUCTEN
3.1 Verkoper ontwikkelt ten behoeve van zijn Producten datasheets (´Technisch
Gegevensblad´) en daarin genoemde op de Producten betrekking hebbende specificaties
(´Specificaties´).

3.2 De beschikbare informatie is op Verkopers website inzichtelijk of zal op verzoek worden
toegezonden. Technische Gegevensbladen worden door Verkoper bij elke zending van
Producten meegezonden. Koper wordt daarom geacht zich reeds bij het plaatsen van een
order op afdoende wijze over de Producten en de gebruiksvoorschriften te hebben
geïnformeerd. Behalve zoals in artikel 8 bepaald, worden eventueel aan Koper verstrekte
monsters uitsluitend ten behoeve van informatie-doeleinden verstrekt, en houden deze
op geen enkele wijze enige expliciete dan wel impliciete condities of garanties van welke
aard dan ook in.


4. PRIJZEN
4.1 De voor de Producten van Verkoper geldende prijzen en valuta zijn die, welke in de
Bevestiging van Verkoper zijn vermeld.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen van Verkoper inclusief standaardverpakking,
exclusief BTW en/of alle overige toepasselijke belastingen, rechten, heffingen
en/of lasten die in een bepaald land over de Producten en/of de levering daarvan worden
geheven ('Belastingen').

4.3 Het bedrag van de in verband met de verkoop van de Producten bij Koper te heffen
Belastingen komt voor rekening van Koper, en wordt op iedere factuur vermeld dan wel
afzonderlijk door Verkoper aan Koper in rekening gebracht.

4.4 Indien Verkoper korting verleent, dan heeft deze korting uitsluitend betrekking op de
specifiek in de Bevestiging van Verkoper aangegeven levering.

4.5 Tenzij door Verkoper in diens Bevestiging is aangegeven dat deze vaste prijzen betreffen,
is het Verkoper toegestaan de prijs van nog te leveren Producten te verhogen, indien de
kostprijsbepalende factoren aan stijging onderhevig zijn geweest.

4.6 Koper zal over een dergelijke prijswijziging zo snel als redelijkerwijs mogelijk door
Verkoper worden geïnformeerd.


5. BETALINGSVOORWAARDEN
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anderszins in de Bevestiging van Verkoper is vermeld of tussen
partijen schriftelijk overeengekomen, dient betaling binnen 30 (dertig) dagen na de
datum van de door Verkoper voor de Producten verstuurde factuur plaats te vinden, door
middel van overboeking naar de op de factuur vermelde bankrekening, zonder
belastingaftrek, korting of verrekening.

5.2 Klachten met betrekking tot een factuur dienen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum
bij Verkoper te worden ingediend. Daarna wordt Koper geacht de factuur te hebben
goedgekeurd en met de inhoud te hebben ingestemd.

5.3 Het is Verkoper toegestaan om, onverminderd alle overige rechten van Verkoper, een
rente van 1,5% (anderhalf procent) per maand over achterstallige betalingen in rekening
te brengen, vanaf de vervaldatum, totdat alle uitstaande bedragen volledig zijn voldaan.

5.4 Indien er tussen Verkoper en Koper geschillen, daaronder begrepen de incasso van
achterstallige betalingen, mochten ontstaan, komen alle daaraan verbonden kosten die
Verkoper maakt (met inbegrip van advocatenkosten, deskundigenkosten, griffierechten
en overige proceskosten) integraal voor rekening van Koper.


6. LEVERING EN ACCEPTATIE
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders in de Bevestiging van Verkoper is vermeld, worden alle
Producten EXW vestigingsplaats Verkoper geleverd, waarbij de uitdrukking 'EXW' de
betekenis zal hebben die daaraan ten tijde van de Bevestiging van Verkoper is toegekend
in de laatste versie van de door de International Chamber of Commerce (ICC)
gepubliceerde INCOTERMS.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders in de Bevestiging van Verkoper vermeld, betreffen de tijden
en/of data voor levering door Verkoper schattingen en geen fatale termijnen. Het is
Verkoper toegestaan om de Producten in delen te leveren en afzonderlijk te factureren.
In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor enige vorm van indirecte en/of gevolgschade
die door vertraging in de levering is ontstaan.

6.3 Een eventuele vertraging in de levering van Producten ontslaat Koper niet van zijn
verplichting om deze af te nemen en te betalen. Afwijkingen in de hoeveelheid
afgeleverde Producten ten opzichte van de in de Bevestiging van Verkoper vermelde
hoeveelheid verleent Koper niet het recht om de Producten te weigeren. Koper is
verplicht het in de Bevestiging van Verkoper voor de hoeveelheid afgeleverde Producten
genoemde tarief te voldoen.

6.4 Het risico van de Producten gaat bij aflevering op Koper over. Producten waarvan de
levering in afwachting van betaling door Koper is opgeschort, alsmede Producten die ten
onrechte door Koper zijn geweigerd of niet zijn afgenomen, zullen door Verkoper voor
rekening en risico van Koper worden gehouden en opgeslagen.


7. ANNULERING
7.1 Indien Koper ten onrechte Producten weigert of afkeurt dan wel ten onrechte een
Bevestiging van Verkoper annuleert of weigert te erkennen, dan is Verkoper gerechtigd
om - naast alle overige door een dergelijke actie veroorzaakte schade - het volgende te
verhalen:

a. in geval de Producten niet redelijkerwijs door Verkoper aan en derde kunnen
worden doorverkocht: de prijs van die Producten; of
b. ingeval de Producten wel door Verkoper kunnen worden doorverkocht of indien
een (rechts)vordering ten aanzien van de prijs wettelijk niet is toegestaan:
schadevergoeding gelijk aan 50% (vijftig procent) van de voor de Producten
geldende prijs.


8. INSPECTIE
8.1 Zowel bij aflevering als tijdens gebruik, verwerking, transport, opslag en verkoop van de
Producten (de 'Toepassing') dient Koper de Producten te inspecteren en zich ervan te
vergewissen dat de afgeleverde Producten aan alle contractuele eisen voldoen.

8.2 Klachten met betrekking tot de Producten dienen schriftelijk te geschieden en door
Verkoper uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de leverdatum te zijn ontvangen als het gaat
om een gebrek, verzuim of manco dat uit redelijke inspectie bij aflevering kan blijken, en
uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum waarop alle overige vorderingen zijn
gebleken of hadden kunnen blijken, doch in geen geval meer dan 3 (drie) maanden na de
voor de betreffende Producten overeengekomen leverdatum. Toepassing of verwerking
van de Producten door Koper geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de Producten
en als verklaring van afstand van alle vorderingen ten aanzien van die Producten.

8.3 De vaststelling of de afgeleverde Producten al dan niet voldoen aan de voor de Producten
overeengekomen specificaties zoals in de Bevestiging van Verkoper vermeld of - mochten
er geen specificaties zijn overeengekomen - aan de meest recente door Verkoper ten tijde
van aflevering van de Producten aangehouden specificaties (de 'Specificaties'), geschiedt
uitsluitend aan de hand van een analyse van de monsters en/of administratieve gegevens
zoals deze door Verkoper zijn aangehouden en uit de partijen dan wel productieseries
genomen waarin de Producten door Verkoper zijn geproduceerd. Producten waarvan
Verkoper schriftelijk toestaat of aangeeft dat deze mogen c.q. moeten worden
geretourneerd, zullen voor risico van Koper aan Verkoper worden geretourneerd, en wel
naar de door Verkoper aan te geven bestemming.

8.4 Gebreken in een deel van de in de Bevestiging van Verkoper vermelde Producten geven
Koper niet het recht om geen van de Producten af te nemen. Eventuele klachten doen
niet af aan de betalingsverplichting van Koper, zoals in artikel 5 gedefinieerd. Na
ontvangst van een kennisgeving over een gebrek is Verkoper gerechtigd om alle nadere
leveringen op te schorten, totdat met betrekking tot de klachten is vastgesteld dat deze
ongegrond zijn en/of totdat deze weerlegd zijn, of totdat het gebrek naar deskundig
oordeel van Verkoper is verholpen.


9. (VERLENGD) EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde, en te leveren, Producten voor
totdat alle huidige en toekomstige vorderingen van Verkoper op Koper zijn voldaan. Alle
aan Koper geleverde zaken worden aldus geacht te zijn geleverd op de onbetaalde
facturen. Zolang alle bestelde en/of geleverde Producten niet volledig zijn betaald, is
Verkoper onherroepelijk gemachtigd en gerechtigd de bij Koper aanwezige en eerder
door Verkoper geleverde Producten, zonder rechterlijke tussenkomst, terug te nemen.

9.2 Koper is daarnaast niet gerechtigd om over de geleverde Producten te beschikken,
waaronder begrepen deze te vervreemden, anders dan in de normale uitoefening van
zijn bedrijf of beroep.


10. GARANTIE
10.1 Verkoper garandeert uitsluitend dat de Producten op de datum van levering aan de
Specificaties vermeld op de Technische Gegevensbladen zullen voldoen. Indien en voor
zover er sprake is van Producten die niet aan die garantie voldoen, hetgeen conform het
in artikel 8 van deze Voorwaarden bepaalde zal worden vastgesteld en door Koper is
gemeld, dan is het Verkoper toegestaan om, naar eigen keuze, of de Producten
kosteloos te vervangen, of ten aanzien van die Producten tegoed te verlenen ter hoogte
van de oorspronkelijke factuurprijs. Derhalve is de verplichting van Verkoper beperkt tot
uitsluitend het vervangen van de Producten, of het verlenen van een tegoed voor de
Producten.

10.2 Bovenbedoelde garantie is uitsluitend en komt in de plaats van alle overige (o.m.
expliciete, impliciete, wettelijke, contractuele of andere) garanties.


11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

11.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige door koper of derden te lijden (gevolg) schade,
van welke aard en omvang ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming
van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of
grove schuld.

11.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige door koper of derden te lijden schade van
welke aard en omvang ook, samenhangende met of ontstaan door (onjuiste) opslag,
(onoordeelkundig) gebruik of toepassing van de geleverde zaken. In het kader van
opslag of gebruik door Verkoper gegeven adviezen, inlichtingen en
toepassingsmogelijkheden worden zonder resultaatsverplichting en enige
aansprakelijkheid (van interpretatie en/of toepassing daarvan) daarvoor door Verkoper
verstrekt.

11.4 Evenmin is Verkoper aansprakelijk indien Koper of een derde niet heeft voldaan aan overheidsvoorschriften bij gebruik, opslag of anderszins handelen met door Verkoper aan Koper geleverde Producten.

11.5 Elke aansprakelijkheid van Verkoper voor schade als gevolg van de aanwezigheid van
residu-verontreiniging (van welke aard dan ook) in Producten van Verkoper die (mede)
zijn samengesteld uit bij derden ingekochte grondstoffen wordt nadrukkelijk
uitgesloten.

11.6 In geval van schade welke volgens dit artikel te wijten is aan Verkoper is deze onder geen
enkele omstandigheid jegens Koper of derden aansprakelijk voor meer dan het
factuurbedrag van de geleverde Producten dan wel hetgeen de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Verkoper in voorkomend geval uitkeert.


12. PRODUCTEN VAN DERDEN
12.1 In het geval Verkoper bij derden ingekochte Producten aan Koper levert zal Verkoper
jegens Koper nimmer tot meer gehouden zijn dan hetgeen jegens Verkoper zou gelden
in de betreffende leverings- en verkoopvoorwaarden van die betreffende derde(n). Op
verzoek zullen die voorwaarden aan Koper worden toegezonden.


13. OVERMACHT
13.1 Geen der partijen is op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade en/of (on)kosten
voortvloeiende uit of in verband met een tekortkoming in de nakoming van een
verplichting jegens de andere partij die wordt veroorzaakt door een omstandigheid die
buiten de redelijke macht van de betreffende partij ligt, met inbegrip van maar niet
beperkt tot natuurrampen, wet- en regelgeving, een overheidsoptreden of andere
administratieve maatregelen, stakingen, problemen bij het verkrijgen van de
noodzakelijke arbeidskrachten of grondstoffen, gebrek aan logistieke middelen,
storingen in fabrieks- of essentiële machines, noodreparaties of -onderhoud, storingen
of een tekort aan openbare voorzieningen ('Overmacht').

13.2 Mocht zich een geval van Overmacht voordoen, dan dient de partij aan wiens zijde de
Overmacht zich voordoet, de wederpartij daarvan onverwijld door middel van
schriftelijke kennisgeving op de hoogte te stellen, met vermelding van de oorzaak van de
Overmacht en de manier waarop deze op de nakoming invloed zal zijn. Ingeval van
vertraging wordt de leveringsverplichting opgeschort voor een periode gelijk aan het
vanwege de Overmacht opgetreden tijdsverlies.

13.3 Mocht een geval van Overmacht echter langer dan 2 (twee ) maanden na de
overeengekomen leverdatum voortduren of naar verwachting voortduren, dan is ieder
der partijen gerechtigd om het betreffende gedeelte van de Bevestiging van Verkoper te
annuleren, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij leidt.


14. WIJZIGINGEN
14.1 Tenzij is overeengekomen dat Specificaties gedurende een bepaalde periode of ten
aanzien van een bepaalde hoeveelheid Producten vaststaan, behoudt Verkoper zich het
recht voor om de Specificaties en/of de constructie en/of vervaardiging van de Producten
te veranderen of aan te passen, en de bij de productie en/of vervaardiging van de
Producten toegepaste materialen van tijd tot tijd na schriftelijke kennisgeving te
vervangen. Koper erkent dat van de gegevens in de door Verkoper via haar eigen websites
verspreide of gepubliceerde catalogussen, specificatiesheets en andere beschrijvende
publicaties van Verkoper, dienovereenkomstig van tijd tot tijd zonder (voorafgaande)
kennisgeving kan worden afgeweken.


15. OPSCHORTING EN BEËINDIGING
15.1 Indien:
(a) Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Verkoper; of

15.2 (b) indien er aan de zijde van Verkoper sprake is van redelijke twijfels met betrekking tot
nakoming door Koper van zijn verplichtingen jegens Verkoper, en Koper Verkoper geen
voldoende zekerheid stelt voor nakoming door Koper, en wel vóór de datum van de
geplande levering, en in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen na het door Verkoper
gedane verzoek om dergelijke zekerheid; of indien Koper in staat van insolventie geraakt
dan wel zijn faillissement aanvraagt of heeft aangevraagd dan wel de entiteit van Koper
ontbonden en/of vereffend wordt, of indien Koper ten behoeve van zijn schuldeisers een
akkoord aangaat of rechten cedeert, dan is het Verkoper, onverminderd alle overige
rechten van Verkoper, toegestaan om door middel van schriftelijke kennisgeving
onmiddellijk, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, en op grond van haar
eigendomsvoorbehoud de door haar geleverde Producten op te eisen. Tevens worden in
dat geval alle openstaande vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.


16. AFSTAND VAN RECHTEN
16.1 Indien Verkoper op enig moment nalaat een bepaling van deze Voorwaarden af te
dwingen, dan zal dit niet als een verklaring van afstand van het recht van Verkoper om
op te treden en/of bedoelde bepaling af te dwingen worden opgevat, en zullen de
rechten van Verkoper niet door vertraging bij de afdwinging van bedoelde bepaling dan
wel het nalaten zulks te doen, worden aangetast.

16.2 Het doen van afstand door Verkoper met betrekking tot de niet-nakoming van de
verplichtingen van Afnemer vormt geen verklaring van afstand ten aanzien van alle
andere, eerdere of latere gevallen van niet-nakoming.


17. INSTANDHOUDING EN OMZETTING
17.1 Indien van enige bepaling van deze Voorwaarden wordt verklaard dat deze ongeldig of
onafdwingbaar is, dan zal deze in geen enkel opzicht de geldigheid of afdwingbaarheid
van de overige tussen partijen geldende bepalingen aantasten, en zullen daarvan worden
afgescheiden.

17.2 De bepalingen, waarvan is verklaard dat deze ongeldig of onafdwingbaar zijn, zullen –
voor zover bij wet toegestaan – worden omgevormd tot bepalingen die voldoen aan de
juridische en economische bedoeling (van Verkoper) van de oorspronkelijke bepalingen.


18. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILBESLECHTING EN BEVOEGDHEID
18.1 Op de rechtsverhouding(en) tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van
toepassing, tevens inhoudende toepassing, bij internationale rechtsbetrekkingen, van
het Weens Koopverdrag. Bij eventuele geschillen tussen partijen is, behoudens
andersluidende dwingendrechtelijke regels, bij uitsluiting de Nederlandse rechter, t.w. de
bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant bevoegd hiervan kennis te nemen.

18.2 Koper zal Verkoper niet in rechte betrekken nadat Verkoper eerst schriftelijk op de
hoogte is gesteld van een beweerdelijk tegen Verkoper bestaande vordering, en wel
binnen 30 (dertig) dagen nadat de gebeurtenis waarover wordt geklaagd, voor het eerst
bij Koper bekend werd en er door Koper binnen 12 (twaalf) maanden na bedoelde
kennisgeving daadwerkelijk een rechtsvordering wordt ingediend. Koper verliest
eventuele vorderingsrechten bij overschrijding van voornoemde, en overig in deze
voorwaarden genoemde, termijnen.


Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant,
onder K.v.K. registratienummer 17111287 en zijn van toepassing sinds 1 mei 2015 en
in de vernieuwde versie vanaf februari 2018. De meest recente versie van deze
Voorwaarden is ook beschikbaar op www.phc.eu