Investeren en kennis verspreiden. Wat wij doen heeft de toekomst.

Mission statement PHC: Onze missie is een belofte aan onze klanten en opdrachtgevers: Het is onze belofte aan de grondgebonden en niet grondgebonden agrarische sector om een bijdrage te leveren aan verduurzaming van de land en –tuinbouw. Dit brengen we tot uiting door op de meest efficiënte en duurzame wijze producten te produceren en te leveren die een verbetering creëren van de bodemcapaciteit zodat gezonde en voedzame (voedings)gewassen worden voortgebracht met een minimum aan inzet van synthetische hulpstoffen en met inzet van zoveel mogelijk meststoffen uit de natuurlijke kringloop.

Duurzaamheid is ontwikkeling die voldoet aan de hedendaagse eisen zonder die van de toekomstige generaties te hinderen of te beperken.

Wij staan voor een omslag naar een andere manier van telen en beheren. Een manier die meer rekening houdt met natuurlijke processen en die leidt tot meer duurzame groensectoren en land- en tuinbouw. De focus verschuift daarbij van bestrijden van ziekten naar gezond maken van planten. Van voldoende bemesten naar een grotere opnamecapaciteit en betere benutting van mineralen. Hierin ligt de sleutel tot succesvolle, kosteneffectieve teelten. Plant Health Cure BV wordt op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gesterkt in de mening dat met natuurlijke middelen, vergeleken met de huidige methoden, een betere en hogere plantaardige productie en gelijktijdig een positieve bijdrage aan bodem en omgeving wordt geleverd.

Plant Health Cure BV gelooft dat het gebruik van de term “gewasbeschermingsmiddelen” is voorbehouden voor producten die de plant intern versterken waardoor de plant zelf in staat is om op volkomen natuurlijke manier ziekten en insecten te weren. Plant Health Cure BV is van mening dat de term “bestrijdingsmiddelen” moet worden gebruikt voor producten van natuurlijke of chemische oorsprong die zijn ontwikkeld om een organisme of groep organismen te doden. Zij beschermen het gewas niet. Het onvermijdelijke gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is dat ziekten en insecten resistent worden. Dit heeft als gevolg dat er vaker en meer moet worden opgetreden om het gewas naar de oogst onder controle te houden.

Onze benadering is gebaseerd op hoe planten in de natuur functioneren. Van nature leven planten samen met tal van nuttige schimmels en bacteriën. Deze symbiose strekt tot wederzijds voordeel. Het nuttige bodemleven profiteert van exudaten die de planten uitscheiden. Zij zorgen op hun beurt ervoor dat de planten beter mineralen en water op kunnen nemen. Ook produceren ze hormonen of zetten de plant daartoe aan; hierdoor groeit de plant beter en is weerbaarder. Ook bij ziektepreventie spelen de mycorrhiza’s en bodembacteriën een belangrijke rol. Ze beschermen de wortels, zodat ziekteverwekkers niet in de buurt kunnen komen en verdelgen tevens op actieve wijze de schadelijke organismen.

Een belangrijk punt is ook dat een betere opname het gehalte aan nuttige stoffen in planten verhoogd. De voedingswaarde van consumptiegewassen is zeer gebaat bij een gezond bodemleven.

Overmatig gebruik kunstmest doodt bodemleven

Overmatig gebruik kunstmest doodt bodemleven

De huidige manier van telen en groenbeheer gaat veelal voorbij aan de voordelen van dit ondergrondse samenwerkingsverband. Sterker nog: de huidige praktijk vormt vaak een aanslag op het bodemleven. Overmatig kunstmestgebruik speelt daarbij een grote rol. Veel kunstmestsoorten zijn zo zout dat ze een flink deel van het bodemleven doden. Alleen al een andere manier van bemesten is een stimulans voor de bodembiologie.
Daarnaast is er een belangrijk maatschappelijk argument dat pleit voor een lager gebruik. Productie van kunstmest vergt enorm veel aardgas, en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan het broeikaseffect. De productie van een kilo zuivere stikstof voor kunstmest kost twee kubieke meter aardgas. De Nederlandse kunstmestindustrie verbruikt 5 % van het totale Nederlandse aardgas. Een echte grootgebruiker dus.
Bodemleven revitaliseren

Bodemleven revitaliseren

Er is tegenwoordig geen enkele rechtvaardiging voor het gebruik van kunstmest op sportvelden, in tuinen en parken of openbaar groen. Er zijn andere manieren om het gewas gezond en blakend te houden. De sleutel ligt in een andere omgang met het bodemleven. Revitaliseren waar nodig – door gericht nuttige schimmels en rhizobacteriën toe te voegen – en het beheer zodanig inrichten dat de bodembiologie ervan profiteert in plaats van steeds weer een klap te krijgen. Plant Health Cure heeft daarvoor een op elkaar afgestemde reeks van producten.

De commerciële teelt kan nog niet altijd helemaal zonder kunstmest. Zeker planten op substraat in de glastuinbouw groeien in een omgeving die helemaal gebouwd is op toediening van minerale meststoffen. Maar ook in de land- en tuinbouw, de fruitteelt en de boomkwekerij kunnen meer lessen getrokken worden uit de natuur. Het is heel goed mogelijk om aandacht voor het bodemleven in te voegen in de huidige teeltpraktijk. De ervaringen van een groeiend aantal enthousiaste gebruikers van onze producten bewijzen dat. Ze willen niet meer terug naar hun oude teeltwijze, die gepaard ging met veel problemen. Sterker: eenmaal van de beker geproefd, willen zij juist steeds meer. Zij gaan meer verschillende bodembiologische producten gebruiken, maar reduceren daarmee hun kosten op het gebied van gewasbescherming en realiseren hogere opbrengsten van een betere kwaliteit.

Ze zijn uit de tredmolen gestapt waarin kunstmestgebruik leidt tot zwakkere planten die dan weer gewasbeschermings-middelen vragen. De groensectoren zijn de melkkoe van de internationale industrie die – niet toevallig – zowel kunstmest als bestrijdingsmiddelen verkoopt.

Voedingswaarde

Groenten en fruit bevatten veel nuttige stoffen, zoals mineralen, vitamines en anti-oxidanten. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een aantal daarvan ziekten kan voorkomen. Voedingswaarde- of gezondheidsclaims op aardappelen, granen, groenten en fruit kunnen echter alleen waargemaakt worden als er ook gegarandeerde gehaltes aan gezonde stoffen inzitten. Die gehaltes zijn in de loop van jaren juist stevig gedaald, parallel aan het stijgende gebruik van kunstmest. Inzet van mycorrhiza’s en nuttige rhizobacteriën kan het tij keren. Hierdoor kunnen planten nuttige stoffen beter opnemen, waardoor hun voedingswaarde – voor mens of dier – aanzienlijk stijgt. Een goed bodemleven zorgt voor een weelderige, gelijkmatige groei. En dat geeft smakelijke, gezonde producten.

Wetenschappelijk onderbouwd

Producten van Plant Health Cure zijn wetenschappelijk gefundeerd en jarenlang getest onder veldomstandigheden. De combinatie van ingrediënten in al onze producten maakt dat de werking van de individuele componenten wordt versterkt (synergie). De meeste producten zijn biologisch en worden samengesteld uit natuurlijke stoffen. Plant Health Cure producten brengen u dichter bij geïntegreerde en residuvrije teelten.

De kennis die wij in de loop der jaren hebben opgebouwd, komt voort uit onze wereldwijde activiteiten. De verzamelde kennis ligt aan de basis van de oplossingen die wij bieden. Onze specialistische kennis willen wij via deze website met u delen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken voor een passende oplossing.