De PHC methode

In 5 stappen naar een gezonde en duurzame teelt

Stap 1: bodemverbetering

Om planten te kunnen laten groeien moet elke grond aan drie voorwaarden voldoen. De grond moet doorwortelbaar zijn. De mineralen die nodig zijn voor de groei moeten aanwezig zijn en de bodembiologie moet kloppen. Met andere woorden, het bodemleven moet in een goede verdeling aanwezig zijn. Bodemverbetering komt er dus op neer dat de grond een gezonde groeiomgeving voor de planten biedt.
Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen bodemverbetering in de vorm van een andere manier van grondbewerking, maar ook het zorgen voor de juiste balans in de wortelzone (rhizosfeer).

Stap 2: verbeteren wortelomgeving

De opname van water en mineralen wordt geregeld door het wortelsysteem. Hoe meer wortels aan een plant, hoe beter. Mycorrhizaschimmels zijn microscopisch dun en groeien veel verder dan de wortels kunnen komen. Zo wordt het wortelstelsel enorm vergroot.
De wérkelijk opname van water en mineralen wordt gedaan door de wortelhaartjes die aan de uiteinden van de fijne haarwortels groeien. Deze wortelhaartjes scheiden suikers uit (exudaten) om micro organismen (oa bacteriën) te voeden die in ruil voor deze suikers de plant helpen met het vrijmaken van fosfaat, het opneembaar maken van mineralen en het weren van ziekteverwekkers.
Nieuwe en steriele grond bevat geen mycorrhiza's en bacteriën, en bij het maken van een plantgat wordt de bodembiologie ernstig verstoord. De pure kiemkrachtige mycorrhizasporen en geselecteerde nuttige bodembacteriën van PHC zijn eenvoudig aan te brengen en zorgen voor een betere aanslag en vitale groei.

Stap 3: natuurlijke bemesting

Een gezonde bodem kan alleen ontstaan als de wijze van bemesting wordt aangepast. Grond die uitsluitend met kunstmest wordt bemest verliest in een paar jaar tijd alle factoren die meewerken aan de opbouw van een gezonde grond. Het is beter om zoveel mogelijk natuurlijke bemesting te gebruiken. Met natuurlijke bemesting (plantaardig en dierlijk) wordt het bodemleven gestimuleerd waardoor ook de doorwortelbaarheid en de opnamecapaciteit sterk verbetert. Een gezonde bodem kan vervolgens toe met minder bemesting.   

Stap 4: plantversterking

Al aan het begin van de vorige eeuw bleek dat gezonde en evenwichtig groeiende planten een grote weerstand tegen ziekten en aantastingen door insecten hebben. Natuurlijke plantversterkers kunnen extra aanzetten tot het aanmaken van afweerstoffen door de plant zelf. Dat reduceert het aantal bespuitingen met chemische bestrijdingsmiddelen en levert kwalitatief betere opbrengsten. Gezonder, met minder residuen en minder belasting voor de bodem, mens en milieu.

Stap 5: waterbeheer

Water is essentieel voor alle vormen van leven. Te weinig water in de grond geeft verdroging van planten en bodemleven. Aan de andere kant geeft een teveel aan water zuurstofgebrek waardoor opname door planten eveneens onmogelijk wordt en het bodemleven afsterft. Een goede vochtbalans is van het grootste belang. Een gezonde grond kan voldoende water en zuurstof bergen. De wijze waarop water wordt gegeven is daarom bepalend voor zowel de gezondheid van de plant als van de bodem. PHC heeft producten die op eenvoudige wijze zorgen voor het aanzuren van gietwater of het schoonhouden van bassins, leidingen en het uitspoelen van ballast-zouten.